Welkom in de webshop van Moretsoo!


ALGEMENE VOORWAARDEN MORETSOO.NL

Download onze algemene voorwaarden (.pdf)
artikel 1 toepasselijkheid

1.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,  offertes,  overeenkomsten  en leveringen van zaken en/of  diensten door Groothandel Oosterom  Oosterom 12 8602DG Sneek Nederland (hierna te noemen: Oosterom) gedaan of  gesloten met  derden (hierna te noemen: de afnemer).
1.2   Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op de rechtstreekse verkoop via de onlinewinkel www.groothandel-oosterom.nl, www.moretsoo.nl en www.moretsoo.com.
1.3  Indien een bepaling van deze voorwaarden  alleen geldt voor consumenten dan wordt dat vermeld. Een consument is in dit verband een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep, bedrijf  of  ambacht  en die  het  product  of  dienst  koopt  voor  privé gebruik.

 

artikel 2 aanbiedingen

2.1   De bestelling kan online of per telefoon rechtstreeks bij Oosterom worden  geplaatst. Het plaatsen van de bestelling  vormt een aanbod om van Oosterom te kopen en de instemming  van de afnemer met deze algemene voorwaarden. De koop komt eerst tot stand nadat Oosterom een bestelling heeft geaccepteerd  door aan de afnemer een orderbevestiging te sturen. Deze orderbevestiging dient de afnemer zorgvuldig te controleren en onverwijld contact met Oosterom op te nemen in het geval van fouten of onjuistheden.
2.2   Oosterom is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Deze voorwaarden zullen dan nadrukkelijk in het aanbod worden vermeld. Bestellingen worden in ieder geval geweigerd indien niet alle noodzakelijke informatie door de klant is verstrekt, dan wel indien niet alle gegevens in de desbetreffende velden op het webshop orderformulier zijn ingevuld. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Oosterom dit mee uiterlijk binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling.
2.3  Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, vrijblijvend en kunnen door Oosterom binnen zeven werkdagen,  ook nadat deze door de afnemer zijn aanvaard, worden herroepen. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.4   Voor zover van toepassing, zijn de aanbiedingen gebaseerd op de door de afnemer bij de eventuele aanvraag verstrekte gegevens . Afnemer staat in voor de juistheid hiervan.
2.5  Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden gedurende de voor Oosterom geldende normale werktijden.
2.6   Alle opgaven door Oosterom van getallen, maten, gewicht en/ of andere aanduidingen van de producten en/of diensten zijn met zorg gedaan, maar Oosterom kan er niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen  zullen voordoen. Getoonde of verstrekte monsters, tekeningen of modellen zijn slechts aanduidingen van de betreffende producten en/of  diensten. De inhoud van folders, drukwerken etc. binden Oosterom niet tenzij in de overeenkomst hiernaar uitdrukkelijk wordt verwezen. Bij verschil tussen de bestelling van afnemer  van Oosterom is uitsluitend Oosterom’s bevestiging bindend. Geringe afwijkingen dienen door de afnemer te worden geaccepteerd.
2.7  Oosterom heeft het recht om alle kosten die zij heeft moeten maken om de aanbieding te kunnen verstrekken, aan de afnemer in rekening te brengen. Bij consumenten zal dit vooraf door Oosterom worden gemeld.

 

artikel 3 gebondenheid; bedenktijd consument

3.1   Oosterom zal pas gebonden zijn aan eventuele aanvullingen op de overeenkomst, nadat deze uitdrukkelijk door haar zijn aanvaard. Deze  uitdrukkelijke aanvaarding dient  te  blijken uit  schriftelijke bevestiging van Oosterom dan wel uit het begin van uitvoering door Oosterom binnen tien dagen nadat bedoelde aanvullende opdracht door haar is ontvangen. Zolang de aanvaarding door Oosterom niet door haar is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3.2  Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte personeels- leden van Oosterom zijn niet bindend voor zover ze niet schriftelijk zijn bevestigd. In dit verband zijn als ondergeschikten te beschouwen alle werknemers die geen procuratie hebben.
3.3   Annulering door afnemer van een overeenkomst (niet zijnde een consument) kan alleen plaatsvinden met voorafgaande schriftelijke instemming van Oosterom en onder vergoeding van door Oosterom gemaakte kosten en geleden schade.
3.4   Indien een consument een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft de consument het recht de overeenkomst binnen veertien kalenderdagen na aflevering zonder  opgave van redenen te ontbinden. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt de consument dit aan Oosterom binnen de genoemde bedenktijd door middel van het  herroepingsformulier of kan de consument dit op andere ondubbelzinnige wijze aan Oosterom melden. Indien de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld, gaat de bedenktijd in op de dag waarop de consument het laatste product heeft ontvangen. Gelet hierop mag Oosterom mits de consument hierover is geïnformeerd, een bestelling met meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
3.5   Zo snel mogelijk,  doch uiterlijk  binnen 14 dagen vanaf de dag waarop de consument zijn herroepingrecht heeft uitgeoefend, zendt de consument de producten met alle geleverde toebehoren terug. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige  uitoefening  van het herroepingrecht ligt bij de consument.
3.6  In  dit  geval worden retourzendingen slechts geaccepteerd, indien  de consument zorgvuldig  is omgegaan met  het  product en de verpakking. De consument zal het product alleen dan uitpakken of gebruiken in de mate  en op de wijze  die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. De consument mag het product slechts hanteren en inspecteren zoals de consument dat in onze Oosterom vestiging zou mogen doen. Indien de bestelling bij retourontvangst door Oosterom zich niet bevindt in de staat als voornoemd dan is de consument gehouden de door Oosterom in dat verband geleden schade  (te weten de waardevermindering   van het  product)  te  vergoeden.  In dat  geval heeft Oosterom het recht om het schadebedrag te verrekenen met het door Oosterom aan de consument terug te betalen bedrag.
3.7  De retourzending door de consument dient vergezeld te gaan van de originele, bijgeleverde pakbon en het bank- of girorekeningnummer van de consument, zodat het door de consument betaalde bedrag kan worden teruggestort. De kosten voor retourzendingen komen voor rekening van de consument.
3.8  Het  herroepingsrecht van de consument geldt niet  voorproducten die tot  stand zijn gekomen  overeenkomstig specificaties van de consument (bijv.  op maat gemaakte of gezaagde artikelen), voor verkoop ongeschikt zijn geworden of zijn gebruikt op een wijze die verder gaat dan nodig om de aard, kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Dit geldt eveneens voor producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële  markt  waarop  Oosterom geen  invloed  heeft  en die zich binnen de herroepingstermijn  kunnen voordoen. Producten die verzegeld zijn geleverd, en waarvan de verzegeling na levering is verbroken zijn eveneens uitgesloten van het herroepingsrecht.

 

artikel 4 rechten van industriële en intellectuele eigendom

4.1  Oosterom verklaart dat, voor zover zij weet, door de producten geen inbreuk wordt gemaakt op in Nederland geldende rechten van intellectuele eigendom van derden. Oosterom kan de afnemer echter niet vrijwaren voor eventuele inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.
4.2   De  afnemer staat ervoor in geen inbreuk te maken (noch derden zulks toe te staan of mogelijk te maken) op intellectuele eigendomsrechten van Oosterom, dan wel haar toeleveranciers, met betrekking tot de producten, bijvoorbeeld door de producten te kopiëren, te bewerken of na te maken.
4.3 Tenzij anders is overeengekomen, behoudt Oosterom de auteursrechten,   alsmede  alle   overige   rechten   van  intellectuele of  industriële eigendom op de door haar verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen,  tekeningen, modellen, programmatuur  en offertes. Deze stukken blijven haar eigendom en mogen zonder haar uitdrukkelijke  toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of aan de afnemer  daarvoor  kosten  in  rekening  zijn  gebracht.  De afnemer (niet-consument)  is gehouden deze  zaken op eerste verzoek aan Oosterom te retourneren op straffe van een boete van € 500,-- per overtreding, en € 100,-- per dag dat de afnemer verzuimt aan het verzoek van Oosterom gehoor te geven. Het voorgaande laat onverlet alle overige rechten van Oosterom waaronder het recht schadevergoeding te vorderen.

 

artikel 5 emballage

Noodzakelijke emballage wordt tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen.  De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage staat ter beoordeling van Oosterom.

 

Artikel 6 Adviezen, ontwerpen en materialen

6.1   Door Oosterom verstrekte  informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend.
6.2  Oosterom aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor een door of namens de afnemer uitgewerkt ontwerp, noch voor eventuele adviezen  naar aanleiding van dat ontwerp. Voor  de functionele geschiktheid van de door de afnemer voorgeschreven materialen  is afnemer zelf verantwoordelijk. Onder functionele geschiktheid wordt verstaan de geschiktheid van het materiaal of het onderdeel voor het doel waarvoor het volgens (het ontwerp van) de afnemer is bestemd.
6.3  Voor  de door Oosterom zelf  gemaakte ontwerpen wordt verwezen naar de garantiebepalingen.
6.4   In geval van opdracht neemt Oosterom bij ontwerpen die niet door of namens haar zijn gemaakt, alleen de verantwoordelijkheid op zich voor de vervaardiging overeenkomstig de opdracht en voor de deugdelijkheid van de gebruikte materialen voor zover deze materialen niet door de afnemer zijn voorgeschreven.
6.5  De afnemer is gehouden de door hem gebruikte materialen voor verwerking door derden te laten onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komen voor zijn rekening. Na verwerking van de materialen of onderdelen kan afnemer zich er niet op beroepen dat het gebruikte materiaal functioneel niet geschikt is,  noch op andere gebreken in het materiaal die hij redelijkerwijs  bij onderzoek had kunnen ontdekken.
6.6  Wenst de afnemer bij  de opdracht de verantwoordelijkheid voor het door of namens hem gemaakte ontwerp aan Oosterom over te dragen, dan behoeft deze de verantwoordelijkheid niet te aanvaarden. Aan Oosterom dient voldoende tijd te worden gelaten om over deze overdracht een beslissing te nemen. Oosterom dient daarbij de gelegenheid te hebben het gehele ontwerp te bestuderen en na te rekenen en daartoe dient de afnemer hem alle gegevens en bescheiden die daartoe noodzakelijk of dienstig zijn te verstrekken.
6.7  Van Oosterom kan niet worden gevergd dat zij het hiervoor genoemde onderzoek kosteloos verricht, tenzij reeds uit de offerte- aanvraag is  gebleken dat  afnemer de  verantwoordelijkheid op Oosterom wil overdragen.
6.8  Oosterom aanvaardt nimmer enige verantwoordelijkheid voor onderdelen en/of materialen die door de afnemer zelf ter beschikking zijn gesteld of door deze zijn voorgeschreven.
6.9   Indien bij levering van producten door Oosterom aan afnemer aanwijzingen, voorschriften en/of   gebruiksaanwijzingen   worden verstrekt met betrekking tot het gebruik van de producten en doeleinden is afnemer verplicht zich hieraan te houden. Oosterom mag er, behoudens andersluidende schriftelijke mededeling van de afnemer, van uit gaan dat afnemer en zijn personeel of de personen, die afnemer  direct of indirect  bij of met  het product laten werken of verblijven, zulks  in de ruimste zin des  woords, de taal waarin deze aanwijzingen of voorschriften zijn gesteld in voldoende mate beheersen  om  daarvan  kennis  te  nemen  en  dienovereenkomstig te handelen, mits die taal de Nederlandse,  Engelse of Duitse is. Oosterom is bereid afnemer voor zover mogelijk, die aanwijzingen en voorschriften, op schriftelijke mededeling, in andere talen ter beschikking te stellen met dien verstande dat afnemer is gehouden de kosten ter zake te voldoen.

 

artikel 7 prijzen

7.1  Alle prijzen van Oosterom zijn uitgedrukt in Euro’s. Oosterom geeft in voorkomend  steeds duidelijk  aan  of  de  prijzen  inclusief dan wel exclusief omzetbelasting, en eventuele handelings- en verzendkosten, belastingen of andere heffingen zijn. De prijzen en  bijkomende  informatie in alle documenten van Oosterom zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen. Digitale prijslijsten toegezonden aan afnemer zijn slechts geldend indien deze door de afnemer ondertekend zijn geretourneerd.
7.2  De afnemer vrijwaart Oosterom van alle kosten en schade die voor Oosterom mochten voortvloeien uit het feit:
a. dat de afnemer niet deugdelijk geregistreerd staat voor de omzetbelasting of een vergelijkbare belasting in een relevante EU- lidstaat; en/of
b. dat de afnemer onjuiste of ontijdige gegevens verstrekt aan Oosterom en/of de autoriteiten op het gebied van omzetbelasting of een vergelijkbare belasting in een relevante EU-lidstaat.
Indien niet  anders is overeengekomen  geldt  de prijs voor levering EXW (Ex Works)  Sneek, Nederland, volgens de laatste versie van de INCOTERMS.
7.3   Voor bijzondere prestaties, ongewone,  bijzonder tijdrovende  of inspanning  vereisende  werkzaamheden  kan  Oosterom een  extra, naar billijkheid vast te stellen, vergoeding in rekening brengen. Indienvoor Oosterom stagnatie-uren ontstaan ten gevolge van door de afnemer c.q. derden te verrichten werkzaamheden,kan Oosterom Oosterom deze stagnatie-uren bij de afnemer in rekening brengen.
7.4  De opgegeven  prijzen zijn gebaseerd  op de op het moment van  opgave geldende materiaal- en  grondstofprijzen, lonen, sociale lasten, brandstofprijzen etc. en kunnen aan schommelingen onderhevig zijn. Een verhoging van deze kostenfactoren drie maanden of later nadat de prijzen als voornoemd zijn opgegeven, kan door Oosterom aan de afnemer worden doorberekend. Onverminderd de algemene toepasselijkheid van het voorgaande is het in het bijzonder van toepassing op een wijziging van in/of uitvoerrechten of andere rechten of belastingen na de verzending  van de orderbevestiging optredende en op verandering in de wisselkoers van de Euro tegenover  de buitenlandse valuta, waarin Oosterom de producten heeft gekocht.
7.5  Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is de consument  gerechtigd de bestelling  te annuleren dan wel de overeenkomst te  ontbinden binnen tien werkdagen na mededeling van de prijsverhoging door Oosterom. Dit recht heeft de consument niet indien het een verandering betreft van het btw-tarief.
7.6   De afnemer stemt ermee in dat de facturen door Oosterom in voorkomend geval op elektronische wijze verstuurd worden dan wel ter beschikking worden gesteld. Op verzoek van de afnemer zal een papieren factuur worden verzonden.

 

artikel 8 leveringstermijn

8.1  Levertijden worden bij benadering vastgesteld en zijn louter indicatief. De levertijd gaat in op het moment, dat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Oosterom.
8.2  De door Oosterom opgegeven afleveringstermijn voor producten en/of termijn voor het verrichten van diensten is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor Oosterom geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van  prestaties van derden, op de door die derden aan Oosterom verstrekte gegevens. Overschrijding van termijnen geeft nimmer recht op schadevergoeding. De afnemer is alsdan evenwel gerechtigd, na ingebrekestelling bevattende een redelijke nadere termijn tot nakoming van minimaal acht weken, de overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden of op te zeggen zonder gerechtigd te zijn tot enige vergoeding van schade of kosten
8.3  Bij consumenten vindt levering plaats op de overeengekomen leveringsdatum. Consumenten zijn tot het moment van levering gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden indien levering niet binnen dertig kalenderdagen na de overeengekomen leveringsdatum heeft plaatsgevonden. In geval van een gedeeltelijke levering, niet zijnde een zelfstandig onderdeel, heeft de consument het recht de overeenkomst  te ontbinden. Oosterom zal alsdan het reeds betaalde bedrag zo  spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen veertien dagen terugbetalen. Indien sprake is van een vordering op de consument uit hoofde van eerdere/oudere leveringen, dan is Oosterom gerechtigd deze openstand met voormeld terug te storten bedrag te verrekenen.
8.4   Oosterom heeft het recht om artikelen  die uit voorraad zijn of niet meer leverbaar zijn niet meer te leveren. Oosterom heeft te allen tijde het recht de producten in gedeelten (af) te leveren.

 

artikel 9 levering; risico-overgang

9.1   Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt levering af fabriek (EXW/Ex Works, volgens de laatste versie van de INCOTERMS) ter plaatste van het betreffende magazijn of winkel van Oosterom. Oosterom heeft  geleverd  wanneer  de  producten  ter  beschikking zijn gesteld aan de afnemer in het bedrijfspand van Oosterom, niet uitgeklaard en niet geladen op een voertuig. De afnemer draagt  alle  kosten en risico’s die  verbonden  zijn aan het  ophalen,  laden en vervoeren van de producten. Het risico voor de producten gaat over op de afnemer op het moment dat Oosterom de producten ter beschikking stelt aan de afnemer.
9.2   Indien partijen overeenkomen dat Oosterom voor het transport zorgt, rust het risico voor opslag, laden, transport en lossen ook in dat geval op afnemer. Tenzij de afnemer Oosterom tijdig verzoekt de producten tijdens het vervoer voor zijn rekening te verzekeren, reizen de producten onverzekerd. De afnemer dient voor verzekering tegen deze risico’s zorg te dragen.
9.3   Oosterom heeft  het recht de producten, welke  gereed zijnde, en door oorzaak onafhankelijk  van haar wil, niet naar de plaats van bestemming vervoerd kunnen worden, voor rekening en risico van de afnemer op te slaan of te doen opslaan en betaling te verlangen als had de levering plaatsgevonden.
9.4  Ten  aanzien van de in het buitenland vervaardigde producten behoudt Oosterom zich voor de inklaring te bewerkstelligen  met uitsluiting van de afnemer.
9.5  Tenzij anders mocht zijn overeengekomen, zijn uit- en invoerrechten, zegel-,  station- en inklaringskosten, belastingen etc. voor rekening van de afnemer.

 

artikel 10 eigendomsvoorbehoud

10.1 Zolang de afnemer niet volledig aan al zijn verplichtingen, ook toekomstige, jegens Oosterom heeft voldaan, blijft de geleverde zaak, eigendom van Oosterom en wordt onder opschortende voorwaarde geleverd. De afnemer draagt vanaf het moment van eerste oplevering het risico voor verlies of beschadiging van de geleverde zaak, door welke oorzaak dan ook ontstaan.
10.2 Indien de door Oosterom geleverde zaken door de afnemer inmiddels zijn verwerkt of bewerkt, wordt de nieuw ontstane zaak geacht in opdracht van Oosterom te zijn vervaardigd. Dit eveneens zolang de afnemer niet aan al zijn verplichtingen  jegens Oosterom heeft voldaan.
10.3 Zonder medeweten en schriftelijke goedkeuring van Oosterom is de afnemer vóór de betaling niet bevoegd de geleverde zaak aan derden te verpanden, met hypotheek te bezwaren, of de eigendom over te dragen en blijft Oosterom eigenaar hiervan tot de afnemer integraal aan zijn betalingsverplichtingen jegens Oosterom heeft voldaan.
10.4 Ingeval de afnemer enige verplichting uit  de overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken of uit te voeren werk jegens Oosterom niet nakomt, is deze zonder ingebrekestelling  gerechtigd de zaken,  zowel de oorspronkelijk geleverde als de nieuwe gevormde zaken, terug te nemen. De afnemer machtigt Oosterom de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
Indien  en  zolang  Oosterom eigenaar van de producten is, zal afnemer Oosterom onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer enig onderdeel van de producten verloren is gegaan dan wel is beschadigd, of de producten in beslag worden genomen en/ of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de producten. Oosterom verschaft aan de afnemer op het moment dat de afnemer al zijn betalingsverplichtingen uit  deze en soortgelijke overeenkomsten heeft voldaan de eigendom van de geleverde zaken onder voorbehoud van pandrecht van Oosterom, ten behoeve van andere aanspraken die Oosterom op de afnemer heeft. De afnemer zal op eerste verzoek van Oosterom zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn.

 

artikel 11 ontbinding

11.1 In geval van (voorlopige)  surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van afnemer, zullen alle overeenkomsten met afnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Oosterom afnemer binnen redelijke tijd (in voorkomende gevallen op verlangen van de bewindvoerder of de curator) mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst (en) te verlangen, in welk geval Oosterom zonder ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld een en ander onverminderd Oosterom andere rechten onder welke overeenkomst met afnemer dan ook en zonder dat Oosterom tot enige schadevergoeding is gehouden.
11.2 Indien afnemer niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet aan enige verplichting jegens Oosterom, is afnemer van rechtswege in verzuim en is Oosterom gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:

  1. de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende  overeenkomsten  op te  schorten totdat  betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
  2. die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden; een en ander onverminderd Oosterom’s andere rechten onder welke overeenkomst en zonder dat Oosterom tot enige schadevergoeding is gehouden.

11.3 In geval zich een gebeurtenis voordoet als hiervoor in de artikelen 11.1 en 11.2 bedoeld zijn respectievelijk  alle vorderingen van Oosterom op afnemer en de bedoelde vorderingen uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Oosterom gerechtigd de betreffende (reeds geleverde) producten terug te nemen. In dat geval zullen Oosterom en haar gemachtigde(n) zijn gerechtigd om de terreinen en gebouwen van afnemer te betreden teneinde de producten in bezit te nemen. Afnemer is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde Oosterom in de gelegenheid te stellen zijn rechten te effectueren.
11.4 Indien Oosterom instemt met ontbinding, althans tot ontbinding overgaat zonder dat er sprake is van verzuim van haar zijde, heeft zij steeds het recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de afnemer geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door Oosterom verrichte prestaties en heeft Oosterom onverkort recht op betaling van de reeds door haar verrichte prestaties.

 

artikel 12 overmacht

12.1 Indien de uitvoering van de overeenkomst door overmacht wordt verhinderd is Oosterom gerechtigd gedurende de overmachttoestand haar verplichtingen op te schorten. Onder overmacht wordt te dezen  verstaan elke van de wil van Oosterom onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alle omstandigheden, welke redelijkerwijs geacht moeten worden aan levering of tijdige levering van het verkochte in de weg staan,  zoals niet of niet tijdige levering aan Oosterom door toeleverancier(s), bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking en werkstakingen, vervoersmoeilijkheden of -belemmeringen alsmede de situatie dat de uitvoering van het werk onmogelijk wordt doordat de zaak waarop of waaraan het werk moet worden uitgevoerd teniet gaat of verloren raakt zonder dat dit aan Oosterom kan worden toegerekend.
12.2 Indien de overmachttoestand drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk  te ontbinden. In dat geval is Oosterom gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondondslag van de verrichtte arbeid en gemaakte kosten.

 

artikel 13 niet afgehaalde zaken

13.1 Indien de afnemer zaken die Oosterom van de afnemer onder zich heeft, ondanks het feit dat deze ter beschikking zijn gesteld, niet afhaalt, ongeacht of betaling van het verschuldigde reeds heeft plaatsgevonden of nog voor of bij de aflevering dient te geschieden, heeft Oosterom het recht om deze na schriftelijke ingebrekestelling voor en namens de afnemer te (doen) verkopen. Afnemer blijft de koopsom, te vermeerderen met de rente, kosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan die derde.
13.2 Het risico voor het geheel of gedeeltelijk teniet gaan van de zaken komt, vanaf het moment waarop de zaken aan de afnemer ter beschikking zijn gesteld, volledig voor rekening van afnemer.

 

artikel 14 betalingswijze

14.1 Tenzij  schriftelijk  anders  is  overeengekomen,  dient  betaling van de door Oosterom gefactureerde bedragen zonder enige beperking, aftrek of verrekening te geschieden, binnen 8dagen na factuurdatum. Ofwel à contant ten kantore van Oosterom, ofwel  op een door Oosterom aan te wijzen bankrekening.
14.2 Bij gebreke van betaling binnen voornoemde termijn is de afnemer van rechtswege in verzuim. Alsdan vervallen de eventueel voor hem geldende betalingskortingen en wordt aanspraak gemaakt op vergoeding van de wettelijke rente, vanaf de vervaldag tot de algehele voldoening.
14.3 Indien de afnemer niet tijdig betaalt, dat wil zeggen niet binnen 8 dagen na factuurdatum, is Oosterom gerechtigd onverwijld tot invordering  van het verschuldigde over te gaan. Oosterom wijst  er uitdrukkelijk  op dat indien de afnemer een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt door Oosterom, in afwijking van het hierna genoemde artikel 14.4, aanspraak gemaakt op volledige vergoeding van de incassokosten,  zowel in als buiten rechte gemaakt door Oosterom, zulks met een minimum van 15% van de hoofdsom dan wel minimaal € 250,-.
14.4 Bij  de  consument  worden  buitengerechtelijke   incassokosten in rekening gebracht volgens “het  Besluit Vergoeding  voor Buitengerechtelijke Incassokosten,   zoals   genoemd in  lid  4  van artikel  6:96 BW. Hierbij  is bepalend  dat  de zaak betrekking  heeft op een uit  overeenkomst  voortvloeiende verbintenis tot  betaling van een geldsom, dan wel dat sprake is van vergoeding van schade die voortvloeit uit  een vaststellingsovereenkomst  of dat het een verbintenis tot betaling van een geldsom betreft die is omgezet in een verbintenis tot vervangende schadevergoeding in de zin van artikel 6:87 BW. De buitengerechtelijke incassokosten zijn als volgt:

  • Minimumtarief € 40,00
  • 15% over eerste € 2.500,00
  • 10% over volgende € 2.500,00
  • 5% over volgende € 5.000,00
  • 1% over de volgende € 190.000,00
  • 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,-

 

artikel 15 zekerheid

15.1 Oosterom is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten hetzij het werk in onvoltooide staat te beëindigen, totdat de afnemer op verzoek en ten genoegen van Oosterom zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen.
15.2 Indien de afnemer  in staat van faillissement  wordt  verklaard, surseance van betaling aanvraagt, is Oosterom zonder enige nadere ingebrekestelling  gerechtigd  de  overeenkomst  geheel  of  ten  dele te ontbinden, zonder dat Oosterom tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd haar recht om van de afnemer betaling te vorderen van de koopsom, vermeerderd met de kosten die zij als gevolg van de niet voltooiing  heeft moeten maken en verminderd met de door haar door de beëindiging bespaarde kosten.
15.3 Afnemer, niet zijnde een consument,  is niet gerechtigd tot verrekening van een vordering zijnerzijds  met een vordering van Oosterom, tenzij dit hem op basis van een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak wordt toegestaan.

 

artikel 16 reclamaties of klachten

16.1 De afnemer is verplicht de producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming  of, indien dit eerder is, na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren.
16.2 Voor consumenten geldt deze inspectieplicht eveneens, met dien verstande dat zij eventuele gebreken binnen bekwame tijd na de ontdekking schriftelijk of per email hebben te melden aan Oosterom  Oosterom zal de consument dan informeren, afhankelijk van de omstandigheden, of de consument recht heeft op terugbetaling  van de prijs, vervanging of een hersteldienst.
16.3 Voor  niet-consumenten geldt dat eventuele reclames over gebreken aan de producten die zijn te wijten aan materiaal of fabricagefouten, alsmede verschillen in hoeveelheid, gewicht, samenstelling of kwaliteit  tussen de afgeleverde producten en de daarvoor op de orderbevestiging en/of factuur gegeven beschrijving, inclusief klachten over facturen, uiterlijk  binnen acht dagen na aankomst van de producten schriftelijk en onder vermelding van het gestelde gebrek aan Oosterom moeten worden medegedeeld. Gebreken, die redelijkerwijs  niet binnen  de bovengestelde  termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen dertig dagen na aankomst van de producten schriftelijk aan Oosterom worden gemeld. De afnemer verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijnen heeft gereclameerd en of Oosterom niet de gelegenheid heeft  geboden de  gebreken te  herstellen. Na het verstrijken  van de termijnen  geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk  aanvaard en is de afnemer gehouden voor de producten te betalen. Indien de afnemer tijdig, correct en terecht reclameert  ter  zake van gebreken  van een product,  is de daaruit voor Oosterom voortvloeiende  aansprakelijkheid beperkt tot de in artikel 17 omschreven verplichtingen,  al naar gelang de aard van de reclamering met inachtneming van de overige bepalingen van artikel 17 (garantie). Door het indienen van een klacht wordt de betalingsverplichting van afnemer ten aanzien van de in geschil zijnde zaken niet opgeschort. Het staat de afnemer niet vrij de producten te retourneren, zonder voorafgaand overleg met Oosterom. De kosten van retourneren zijn voor afnemer en de producten blijven voor zijn risico.
16.4 Na het ontdekken van enig gebrek is afnemer verplicht om het gebruik, de bewerking,  verwerking  of installatie van de betreffende producten onverwijld te staken.
16.5 Reclames  op geleverde gebruikte producten worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, door Oosterom niet in behandeling genomen.

 

artikel 17 garantie

17.1 Voor consumenten geldt  dat op de door Oosterom  geleverde producten een garantie geldt van zes maanden vanaf de factuurdatum. Indien in de offerte een afwijkende termijn wordt genoemd, is die afwijkende termijn van toepassing. Indien de consument binnen deze termijn een defect constateert, dan dient hij Oosterom binnen 8 dagen na ontdekking daarvan in kennis te stellen.
17.2 De consument  kan  van  Oosterom het volgende verlangen:

  1. herstel van het fabricageonderdeel, mits Oosterom hieraan redelijkerwijze  kan voldoen;
  2. vervanging van het fabricageonderdeel, tenzij het defect te gering is om vervanging te rechtvaardigen, dan wel het fabricageonderdeel na het tijdstip dat de consument redelijkerwijze rekening moest houden met teruggave van het fabricageonderdeel, dan wel teniet of achteruit is gegaan doordat hij niet als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud ervan heeft gezorgd. Herstel of vervanging kan niet van Oosterom gevergd worden indien de kosten daarvan in geen verhouding staan tot de kosten van uitoefening van een ander recht dat of een andere vordering die de consument toekomt.  Een en ander gelet op de waarde van de zaak indien zij aan de overeenkomst zou beantwoorden, de mate van afwijking van het overeengekomene en de vraag of de uitoefening van een ander recht of een andere vordering geen ernstige overlast voor de consument veroorzaakt. De hiervoor genoemde rechten en vorderingen komen de consument  toe, onverminderd de andere rechten en vorderingen die de wet hem toekent.

17.3 Indien de bestelling vergezeld gaat van een montagevoorschrift, gaat Oosterom ervan uit  dat dit  montagevoorschrift  duidelijk is. De consument  of een door hem ingeschakelde  derde dienen de montage   overeenkomstig   het  montagevoorschrift   uit  te  voeren. Het recht op garantie vervalt  indien een defect aan het product of (fabricage)onderdeel is ontstaan als gevolg van onjuiste montage of ondeskundige reparatie door de consument of door een door hem ingeschakelde derde.
17.4 Voor niet-consumenten geldt dat indien tijdig, correct en overeenkomstig  de bepalingen van artikel 16 is gereclameerd  en naar het redelijke oordeel van Oosterom genoegzaam is aangetoond dat de producten  niet  behoorlijk functioneren, Oosterom de  keus zal hebben hetzij de niet deugdelijk gebleken producten kosteloos opnieuw te leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken producten, hetzij de betreffende producten deugdelijk te repareren, hetzij de afnemer alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting  op de koopprijs te verlenen. Door voldoening  aan een van de hiervoor genoemde prestaties zal Oosterom ter zake van zijn garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en zal Oosterom tot geen enkele verdere (schade)vergoeding zijn gehouden. Indien Oosterom producten aan de afnemer aflevert  welke Oosterom van  toeleveranciers heeft verkregen, is Oosterom nimmer tot een verdergaande garantie of aansprakelijkheid ten opzichte van de  afnemer gehouden dan waarop Oosterom ten opzichte van haarr leverancier aanspraak kan maken. In geval van verkoop van producten die worden verkocht onder fabrieksgarantie dan wel onderdelengarantie, is er uitsluitend garantie op de eventuele defecte of in gebreken verkerende afzonderlijke componenten c.q. onderdelen van  de doorr Oosterom aan de afnemer geleverde producten. Eventuelee  noodzakelijke (de)montage-  afstel-  en  instelkosten  van de onderdelen van/aan het verkochte goed en bijkomende  kosten van diensten of benodigde materialen (uren, olie, filters, e.d.) zijn volledig voor rekening van de afnemer. Tevens zijn alle eventuele administratie-, verzend- en  leveringskosten en  alle  bijkomende kosten  om  deze  fabrieksgarantie  dan  wel  onderdelengarantie  bij de toeleverancier van Oosterom te bedingen volledig en zonder voorbehoud voor rekening van de afnemer. Alle verzendkosten van afnemer naar Oosterom zijn te allen tijde voor rekening van afnemer.
17.5 Het bepaalde in afdeling 2 van boek 7 van het Burgerlijk  Wetboek wordt tussen partijen uitgesloten, indien de afnemer geen consument is.
17.6 Geen garantie wordt  gegeven op accu’s, batterijen, lagers en andere slijtdelen. Oosterom behoudt zich het recht voor om geen of afwijkende garanties te verstrekken op afgeprijsde of zogenaamde outlet-artikelen.
17.7  Er  is  uitsluitend garantie op  de  door Oosterom verkochte producten indien dit ondubbelzinnig en duidelijk op de orders, opdrachten, of facturen is aangegeven. De garantieperiode gaat in op de factuurdatum.
17.8 De producten blijven volledig voor risico van de afnemer in het geval door  Oosterom aan de producten reparatieactiviteiten  worden verricht.  Mocht de afnemer eventuele herstellingen of veranderingen zonder voorafgaande toestemming  van Oosterom verrichten  of  door anderen laten verrichten, zal Oosterom niet gehouden zijn haar garantieverplichtingen  na te komen. Tevens geldt dit indien er door de afnemer of gelieerde partijen oneigenlijk gebruik van de producten heeft plaatsgevonden,  waaronder verstaan  wordt al het gebruik waarvoor het goed redelijkerwijs en volgens de gebruikershandleiding wordt toegeschreven.
17.9 De eventuele garantie van Oosterom geldt niet indien en zolang de afnemer jegens Oosterom in verzuim is, de zaken zijn blootgesteld aan abnormale omstandigheden, danwel zorgvuldig of ondeskundig zijn behandeld, de zaken langer dan gebruikelijk zijn opgeslagen en Oosterom niet in staat is gesteld het gebrek te onderzoeken. Elke garantie verstrijkt een half jaar na de levering.

 

artikel 18 aansprakelijkheid

18.1 Noch Oosterom noch de afnemer beperken of sluiten aansprakelijkheid  jegens elkaar uit wegens enige aansprakelijkheid die niet wettelijk kan worden uitgesloten.
18.2 Ten opzichte van niet-consumenten is de aansprakelijkheid van Oosterom te allen tijde beperkt tot hetgeen is gesteld in de artikelen 16 en 17 van deze algemene voorwaarden. Oosterom is nimmer aansprakelijk voor enige bijzondere, indirecte  of gevolgschade van de afnemer of derden, waaronder mede begrepen gederfde winst, inkomen of omzet, schade aan goodwill  of reputatie,  milieuschade, gebruiksverlies  van enig product, systeem  of  netwerk of  verlies van gegevens. De aansprakelijkheid van Oosterom jegens afnemer, niet zijnde een consument, is uit welken hoofde dan ook per gebeurtenis (waarbij  een samenhangende  reeks  gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot  de betreffende koopsom (exclusief BTW). Indien geen koopsom kan worden  aangewezen, is de aansprakelijkheid van Oosterom  beperkt tot het bedrag dat zij ter zake van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar  ontvangt.
18.3 Behoudens in geval van grove schuld of opzet van Oosterom  zal afnemer Oosterom  vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welken  hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interessen, verband houdende met enige leveringsverplichting, het afleveren van zaken, de geleverde zaken zelf of het gebruik daarvan, dan wel van enige eventuele werkzaamheden of adviezen.
18.4 Indien de overeenkomst zaken betreft die Oosterom van derden betrekt of betrokken heeft, is Oosterom’s aansprakelijkheid bovendien beperkt tot datgene waarvoor Oosterom’s leverancier of door Oosterom ingeschakelde derde(n) jegens Oosterom aansprakelijk is.
18.5 Bij consumenten is Oosterom  op grond van de artikelen  6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek aansprakelijk  voor producten die schade veroorzaken aan personen of zaken die tot de privésfeer behoren waarbij  die schade –  wanneer  het gaat om schade aan personen – resulteert in dood of lichamelijk letsel, of –  wanneer het gaat om schade aan zaken die tot de privésfeer behoren – hoger  is dan € 500,- (productaansprakelijkheid).  De vorige volzin geldt evenzeer voor alle producten van derden die door Oosterom in de EER zijn geïmporteerd.
18.6 Voor consumenten geldt  dat de producten voor privé gebruik dienen te zijn gekocht en dat Oosterom geen aansprakelijkheid accepteert  voor  eventueel  geleden  verliezen  of  schade door  een bedrijf,  vak of beroep dat wordt  uitgeoefend  door de consument of enige andere persoon die de producten gebruikt.
18.7 Wettelijke  aansprakelijkheid bij  consumenten:   Indien  enig opzettelijk  of bewust roekeloos handelen of nalaten door Oosterom  of haar leidinggevenden leidt tot dood of lichamelijk letsel, dan is de aansprakelijkheid van Oosterom niet beperkt.

 

artikel 19 toepasselijk recht en bevoegde rechter

19.1 Op alle met Oosterom gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
19.2 Geschillen die tussen Oosterom en afnemer over of naar aanleiding van een tussen hen gesloten overeenkomst mochten ontstaan zullen in beginsel worden berecht door de bevoegde rechter in  het  Arrondissement Leeuwarden. Voor vorderingen van Oosterom  is evenwel ook de Kantonrechter van de vestigingsplaats of het arrondissement van de afnemer bevoegd.
19.3 De toepasselijkheid  van het Weens Koopverdrag  (V.N.-Verdrag van Wenen 11 april 1980 inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken) is uitgesloten.
19.4 Voor zover  deze  algemene voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.
19.5 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Oosterom  in strijd mochten zijn met enige wetgeving, dan zal de betreffende bepaling komen te vervallen  en zal deze worden  vervangen door een door Oosterom vast te stellen nieuwe wettelijk toelaatbare vergelijkbare bepaling. De overeenkomst blijft voor het overige van kracht.

[profiler]
Memory usage: real: 20709376, emalloc: 19823632
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem